Tag Archives: izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih – kaj pravi zakon?

Po zakonu izobraževanje odraslih zajema izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje ter učenje tistih ljudi, ki so že izpolnili svojo osnovnošolsko obveznost ter si želijo razširiti in poglobiti znanje, a pri tem nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Človek, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, dobi status udeleženca izobraževanja odraslih. Izpolnjevati mora pogoje glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, ki so predpisane za vključitev v izobraževanje.

Dandanes znanje in izobraževanje odraslih pojmujemo povsem drugače kot nekoč. Izobraževanje odraslih se po zakonu izvaja tako, da se organizira najmanj 30 odstotkov ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je s predmetnikom določen za vsak strokovno teoretični del programa.
Poleg tega se mora udeležencem, ki obiskujejo izobraževanje odraslih, omogočiti konzultacije z učitelji posameznega predmeta. Preverjanje znanja se organizira tudi v obliki nastopov, seminarskih nalog ter izdelave praktičnih izdelkov. Udeležencem izobraževanja je v veliko pomoč tudi vodja izobraževanja, ki jim s svojimi nasveti pomaga pri izobraževanju.
Izobraževanje odraslih temelji na naslednjih načelih: vseživljenjskost izobraževanja, dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji ter svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine ter metod izobraževanja. Izobraževalci so strokovno in etično odgovorni ter morajo spoštovati osebnost ter dostojanstvo vsakega udeleženca izobraževanja.
Vsi, ki so udeleženi v izobraževanje odraslih, imajo pravico do strokovno organiziranega izobraževanja, pravico do izobraževalnega dopusta, … Tu so še druge pravice, ki so določene s predpisi in kolektivno pogodbo.

Odločite se za poklic enkonomista

Udeleženci izobraževanja odraslih po zaključku šolanja pridobijo javno veljavno listino

Udeleženci si znanje pridobivajo po posebnih programih za izobraževanje odraslih ali pa po delih izobraževalnih programov za mladino. To so programi za zvišanje splošne izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, izpopolnjevanje znanja za delo in poklic, funkcionalno opismenjevanje, programi za izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, učenje tujih jezikov, učenje slovenskega jezika za tujce in tako naprej. Znanje, spretnosti in veščine, ki so pridobljene na tak način, imajo veljavnost, ki se izkazuje z javno listino oziroma spričevalom.

Preverite izobraževanje odraslih na spletni strani https://www.bb.si.